غريب في مدينة بعيدة, de Mahmoud Darwish

غريب في مدينة بعيدة

de Mahmoud Darwish

عندما كنت صغيرا
وجميلا
كانت الوردة داري
و الينابيع بحاري
صارت الوردة جرحا
و الينابيع ظمأ
هل تغيّرت كثيرا؟
ما تغيّرت كثيرا
عندما نرجع كالريح
إلى منزلنا
حدّقي في جبهتي
تجدي الورد نخيلا
و الينابيع عرق
تجديني مثلما كنت
صغيرا
وجميلا..

Um estranho numa cidade distante

tradução por Jaqueline Camara Ramos

Quando eu era jovem
e bonito,
as flores eram meu lar
e as fontes, meu mar.
As flores se tornaram uma ferida
e as fontes, sedentas.
– Eu mudei muito?
– Eu não mudei muito.
Quando, como o vento, retornamos
ao nosso lar.
Olhando na minha testa
você encontrará flores empalmeiradas
e fontes transpirando.
Me encontrará assim como eu era,
jovem
e bonito.